Docházkové systémy a evidence pracovní docházky

Docházkové systémy, dotykové čipy, identifikační média, otisky prstů a špičkové software nyní dohlíží na příchody a odchody zaměstnanců. Jak tyto přístroje pracují? Podívejte se na to, co můžete mít na pracovišti.
Muž sedící s notebookem v klíně

Docházkové systémy

Zajímá Vás jak fungují ve světě i u nás docházkové systémy? Čas, kdy si pracovník musel "oštěmplovat" svoji kartičku je již v nenávratnu a podniků, kde tento téměř historický přístroj slengově nazývyný "píchačka" už opravdu mnoho není. Jaký je moderní systém sledování docházky zaměstnanců dnes a jaký je jeho význam?

Význam zavedení docházkového systému

Automatizovaný docházkový a přístupový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy a k otevírání turniketů, bran, dveří a závor dle přístupových práv atd. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby,kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin. Dále dosáhnete časových a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd. Můžete zamezit vstup osob do jednotlivých objektů podniku, na parkoviště, můžete povolit vstup oprávněných zaměstnanců do výrobní linky.

Identifikační média - docházkové systémy

 • klíčenky s čipy dallas
 • karty nebo přívěšky pro bezkontaktní snímání
 • otisky prstů

Součásti docházkového systému

 • software pro zpracování docházky a přístupů
 • identifikační média
 • docházkové a přístupové terminály
 • elektrické zámky dveří
 • turnikety
 • automatické brány a závory

Princip práce s docházkovým systémem

Každý ze zaměstnanců obdrží osobní identifikační médium (bezkontaktní kartu nebo přívěšek, klíčenku s kontaktním čipem Dallas,...). V programu můžete nadefinovat až 90 různých operací pro průchod terminálem (příchod do práce,odchod k lékaři, odchod na služební cestu, odchod na jiné pracoviště, dovolená atd. ...). Pro každou operaci můžete definovat chování při dalším automatizovaném zpracování. Pracovník přijde se svým ID médiem k docházkovému nebo přístupovému terminálu, zvolí operaci, kterou chce provést a přiloží ID médium ke čtecímu zařízení. Údaje o průchodech jsou zaznamenány v paměti terminálu a jsou zasílány do sběrného počítače. Docházka jednotlivých pracovníků je v programu přehledně graficky zobrazena. Pokud chcete zaznamenat nějaké změny vložíte nebo upravíte operace (např. dovolenou, nemocenskou atd. …). Pomocí systému přístupových práv je možno nastavit, kteří uživatelé mohou docházku editovat, nebo pouze prohlížet. Je možné nastavit skupiny, kde vedoucí oddělení může editovat docházku pouze svým podřízeným. Program obsahuje systém schvalování zpracované docházky. Zpracovanou docházku vytisknete nebo data exportujete do nadřazeného (většinou mzdového) systému.

Nastavení docházkového systému

Nadefinujete si typy přerušení pracovní doby včetně jejich vlastností (zaokrouhlování, posuny v čase, automatické pokračování a ukončování, omezování délky platnosti atd..). V seznamu kalendářů můžete pro skupiny zaměstnanců definovat pomocí různých směn jejich fond pracovní doby tak, abyste postihli jednosměnné i vícesměnné provozy, pevnou i pružnou pracovní dobu. V kalendářích můžete opět definovat jejich vlastnosti (pravidla pro přiznávání příplatků, vkládání přestávek atd. …). Program obsahuje inteligentní rozpoznávání odpracované směny.

Sběr dat z terminálů - docházkové systémy

Sběr dat může probíhat ve dvou režimech:

 • v automatickém režimu v reálném čase - stahování dat z terminálů probíhá ve zvoleném intervalu tak, aby jste dostali okamžitou informaci o pohybu zaměstnanců na pracovišti - (monitorování). V modulu monitorování je možno zobrazit obrazovku s fotografii požadované osoby.
 • v režimu ručního výběru dat z terminálů - kdy nepotřebujete mít okamžitou informaci o pohybu zaměstnanců. Terminály v tomto režimu pracují samostatně bez vazby na výpočetní techniku. Po připojení terminálu k počítači se provede výběr dat a jejich následné zpracování. V tomto způsobu komunikace můžete pro načtení dat na vzdálených pracovištích použít přenosného počítače (notebook).Terminály mohou komunikovat po linkách RS485, RS232, TCP/IP. Spojení terminálů s počítačem může být realizováno prostřednictvím zvláštního kabelu, strukturované kabeláže, modemu, pevné linky i bezdrátového spoje. Při výpadku napájení si terminály ponechávají všechna data až do obnovení komunikace s počítačem. Současně je možné terminály (zámky dveří, závory, atd. ...) napájet prostřednictvím záložního zdroje.

Evidence přestávek - docházkové systémy

Vzhledem k novým požadavkům legislativy vznikla potřeba evidovat v docházce přestávky. Program snadno umožňuje přestávky evidovat a současně automaticky vkládat dle Vámi nastavených podmínek.

Druhy evidence přestávek - docházkové systémy

 • Registrace u terminálů - Zaměstnanec označí na terminálu začátek a konec přestávky.
 • Automatické vložení přestávky v pevné časy - Program automaticky vkládá přestávky v pevné časy, které si můžete sami definovat. Pro každý typ směny mohou být vloženy tři přestávky.
 • Automatické vložení přestávky po odpracovaném intervalu - Program prohledává docházku a podle podmínek nastavených u směny vkládá přestávky až do ukončení směny. V tomto případě jsou požadavky zákona pro povinnou přestávku splněny vždy. Například si nastavíte přestávku 30 minut po odpracování 4,5 hodiny.

Přístupový systém - docházkové systémy

U každého zaměstnance můžete pomocí skupin individuálně nastavit jeho práva pro otevírání dveří bran závor a turniketu. V modulu monitorování můžete sledovat pohyb zaměstnanců v objektech a zabránit zbytečnému, nebo neoprávněnému pohybu osob v prostorách firmy.

Výstupy dat, manažer a editor sestav

Program Vám poskytne komplexní údaje o docházce pro zpracování mezd. Ukáže využívaní pracovní doby zaměstnanců i celé firmy a zpracuje tiskové podklady pro mzdy.

Komunikace s nadřazenými systémy

Program DOCHÁZKA úzce spolupracuje s programem RONMZDY, který umožňuje zpracovávat mzdy zaměstnanců na základe dat pořízených pomocí docházkového systému. Současně program obsahuje rady exportu, které lze použít pro komunikaci s jinými mzdovými systémy.

Přehled vlastností programu

 • číselník čteček (docházkových terminálů) s definováním přípustných operací a implicitních času operací
 • číselník operací (přerušení pracovní doby)
 • možnost definice případného automatického ukončení operace - v určenou hodinu, při skončení prac. doby, při plynutí délky denního úvazku, ...
 • možnost automatického pokračování a opakování operace podle nastavených podmínek (nemocenská, dovolená, atd.)
 • definování časové složky mzdy, do které se operace (přerušení pracovní doby) bude započítávat
 • číselník směn s možností evidence pevné i pružné pracovní doby
 • možnost automatického rozdělení operace u pružné pracovní doby
 • číselník kalendářů s možností definice pracovní doby pro každý den v roce - pro skupiny zaměstnanců nebo pro jednotlivé zaměstnance individuální
 • typy kalendářů pro jednosměnný i více směnný provoz
 • inteligentní rozpoznávání odpracované směny
 • průvodce vytváření kalendáře pro zjednodušení práce
 • číselník zaměstnanců s jejich základními údaji
 • import seznamu identifikačních médií a seznamu zaměstnanců z textového souboru
 • možnost rozdělení zaměstnanců do jednotlivých docházkových terminálů
 • číselník identifikačních médií s možností přidělování jednotlivým zaměstnancům
 • komunikace s docházkovými terminály automatická, průběžná nebo ruční
 • možnost manuálního vkládání operací docházky z počítače (pro jeden nebo více dní dopředu)
 • grafické zobrazení docházky jednotlivých pracovníků za celý měsíc s možností přehledné editace
 • grafické zobrazení docházky pro skupinu pracovníků za zvolený den s možností přehledné editace
 • propracovaný systém definice přístupových práv pro práci s docházkovým systémem
 • editace (úprava) docházky oprávněnými osobami
 • možnost omezení editace docházky na skupinu pracovníků (středisko, oddělení)
 • evidence přestávek s možností automatického vkládání dle nastavených pravidel
 • systém schvalování editované docházky ve třech úrovních (zpracováno, zkontrolováno, schváleno)
 • systém sledování přesčasů - rozhodnutí kolik hodin převést do následujícího měsíce, proplatit, stornovat
 • zpracování salda pracovní doby se získáním údajů o saldu u docházkového terminálu
 • zpracování statistik časových složek mzdy (odpracované doby, absence a náhrad, ...) za zvolené období
 • manažer výstupních sestav - vytváření vlastních sestav a exportu
 • komunikace modemem se vzdáleným pracovištěm
 • přístupový systém - otevírání turniketů, závor dle přístupových práv
 • monitorování přítomnosti zaměstnanců aktuálně nebo i zpětně, s možností zobrazení fotografie
 • sledování pobytu pracovníků v jednotlivých objektech firmy
 • automatická synchronizace dat s programem RON MZDY
 • komunikace s nadřazenými systémy

Autonomní docházkový terminál pro jednoduché aplikace

Umožňuje snímání kontaktních identifikačních prvků. Tento terminál je určen pro sběr informací v docházkovém systému, otevírání dveří dle přístupových práv, ovládání periférií a mnoho dalších funkcí dle nastavení. V paměti jsou uchovávány informace o všech průchodech, provozní a poruchové stavy atd. Montuje se povrchově na zeď. Možnost definice 16 docházkových operací. Popis činnosti Volba typu činnosti se volí pomocí nekonečného menu. Jednotlivé činnosti se definují z počítače a mohou to být různé typy příchodů a odchodů, otevření nebo zavření dveří, zapnutí nebo vypnutí připojeného zařízení apod. Potvrzení a vykonání vybrané operace proběhne po přečtení identifikačního média příslušné osoby. Přívěsek s čipem dallas je třeba přiložit na čtecí hlavu terminálu. Po přečtení kódu a jeho ověření dojde zapsání události do vnitřní paměti a vykonání nastavených činností.Na display je zobrazován aktuální datum a čas, vybraná operace. Všechny provozní vlastnosti lze nastavit pomocí přímo z počítače. Velký přehledný display zobrazuje datum, čas a popis aktivní události. Terminál umožňuje zobrazení saldo hodin jednotlivých zaměstnanců. Pomocí tlačítek se provádí volba typu průchodu.

Specifikace - docházkový terminál:

 • LCD display 2 x 16 znaků - podsvícený
 • 2 tlačítka - nekonečné menu
 • 1 interní snímač ID
 • akustická signalizace
 • 1x výstup pro ovládání zámku dveří (relé max. 2 A)

Docházkový terminál AT8

Docházkový terminál obsahuje osm snímacích hlav, kterým je možno přiřadit libovolnou operaci. Zaměstnanec nemusí vybírat přerušení pracovní doby na klávesnici, jak je to u jiných terminálů, ale pouze přiloží svůj identifikační čip na příslušnou snímací hlavu. K jednotlivým snímacím hlavám je možno dodat samolepky, které symbolizují příslušné přerušení pracovní doby (nemoc, dovolená, oběd, .... ).

Technické údaje docházkový terminál AT8:

 • napájecí napětí 12V DC
 • vstupní proud 10 mA
 • pracovní teplota 0°C až + 50°C
 • skladovací teplota -40°C až + 85°C
 • 8 snímacích hlav
 • display
 • ID médium čipy DALLAS

Čipy Dallas - docházkové systémy

Identifikační čip je médium, které musí mít každý uživatel systému. Přiložením čipu ke snímací hlavě dojde k přečtení kódu a tím jednoznačné identifikaci konkrétní osoby. Jeden čip může být použít pro více činností např.: docházka, otevírání dveří, objednávka stravy...Použité ID čipy jsou produktem firmy Dallas semiconductor. Obsahují jedinečný 64-bitový kód a výrobce garantuje, že nikdy nevyrobí dva identické čipy, což zaručuje nezaměnitelnost identifikace.

Srovnání s identifikačními kartami

V poslední době jsou čipy Dallas stále více oblíbené hlavně díky své spolehlivosti, jednoduché manipulaci a především odolnosti. K přečtení čipu stačí jen velmi krátký dotek (řádově 150 mS) a není nutno nijak přesně volit způsob přiložení. Nejrůznější druhy identifikačních karet jsou zejména v težkých provozech velmi namáhány a často dochází k jejich poškození i zničení. U čipů během dlouhodobého používání dochází k minimálnímu opotřebení i při velmi nešetrném zacházení - jsou téměř nezničitelné.Každy čip je zasazen v plastovém pouzdru které je uzpůsobeno k připnutí na klíče, čímž se omezuje na minimum ztrátovost na rozdíl od karet, které se nosí různě po kapsách.

Přenositelnost - docházkové systémy - čip

Každý jednotlivý čip je naprosto nezávislý na svém majiteli. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr může být jeho čip přidělen jeho nástupci a není tedy nutno dokupovat nové čipy. Diky minimálnímu opotřebení je možno přidělit čipy zaměstnancům oproti záloze, která bude vrácena na základě odevzdání čipu při ukončení pracovního poměru.

Docházkový terminál DT 12

Autonomní docházkový terminál pro nejnáročnější aplikace. Umožňuje snímání bezkontaktních identifikačních prvků. Tento terminál je určen pro sběr informací v docházkovém systému, otevírání dveří dle přístupových práv, ovládání periférií a mnoho dalších funkcí dle nastavení. V paměti jsou uchovávány informace o všech průchodech, pokusech o neoprávněné vniknutí, provozní a poruchové stavy atd. Montuje se povrchově na zeď. Universálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisky jednotlivých kláves.

Popis činnosti - docházkový terminál DT 12

Volba typu činnosti se volí stiskem jediného tlačítka - "přímou volbou". Jednotlivé činnosti se definují z počítače a mohou to být různé typy příchodů a odchodů, otevření nebo zavření dveří, zapnutí nebo vypnutí připojeného zařízení apod. Potvrzení a vykonání vybrané operace proběhne po přečtení identifikačního média příslušné osoby. Bezkontaktní kartu nebo přívěsek stačí přiblížit ke snímacímu místu na cca 10 cm. Po přečtení kódu a jeho ověření dojde zapsání události do vnitřní paměti a vykonání nastavených činností. Na display je zobrazován aktuální datum a čas, vybraná operace, jména procházejících osob a další provozní informace. Všechny provozní vlastnosti lze nastavit přímo z počítače. Velký přehledný display zobrazuje datum, čas a popis aktivní události. Při identifikaci zobrazuje jméno zaměstnance a informace o provedeném záznamu popřípadě saldo hodin. Pomocí membránové klávesnice se se provádí volba typu průchodu. Orginálně řešená membránová klávesníce nábízí 9 tlačítek přímé volby pro libovolné použití. Pod klávesy lze jednoduše vložit papírové popisky dle skutečné funkce klávesy.

Specifikace docházkový terminál DT 12:

 • LCD display 4 x 20 znaků - podsvícený
 • membránová klávesnice 9 tlačítek
 • 1 interní snímač ID
 • externí port pro další snímače
 • akustická signalizace
 • vstup pro dveřní kontakt
 • výstup pro ovládání zámku dveří (relé max. 2 A)

Identifikační médium - docházkové systémy

Nejčastější podobou bezkontaktních transpondérů jsou karty (velikost kreditní plastové karty) s možností umístění firemního potisku, ale mohou to být také nejrůznější přívěsky ke klíčům. Čtení média probíhá přiblížením identifikační karty/přívěsku na čtečí vzdálenost ke snímači (obvykle cca 10 cm). Přečtený kód je přenesen do terminálů a zde zpracován a vyhodnocen.

Základní vlastnosti:

 • k identifikaci není nutný kontakt se snímačem
 • obsahují desetimístný číselný kód
 • identifikační kód nezle zfalšovat
 • karty lze opatřit potiskem - logem firmy nebo fotografií pracovníka a slouží pak jako informační visačka
 • přívěsky jsou z odolného plastu s poutkem pro umístění na klíče - lze opatřit logoprintem firmy

Srovnání: kontaktní čipy dallas versus bezkontaktní karty (přívěšky)

V poslední době jsou čipy Dallas stále více oblíbené hlavně díky své spolehlivosti, jednoduché manipulaci a především odolnosti. K přečtení čipu stačí jen velmi krátký dotek (řádově 150 mS) a není nutno nijak přesně volit způsob přiložení. Nejrůznější druhy identifikačních karet jsou zejména v težkých provozech velmi namáhány a často dochází k jejich poškození i zničení. U čipů během dlouhodobého používání dochází k minimálnímu opotřebení i při velmi nešetrném zacházení - jsou téměř nezničitelné. Na druhou stranu je v některých podnicích vyžadováno viditelné nošení identifikační visačky s fotografií což umožňují bezkontaktní karty. Při jejich nošení připnutých na oděvu nehrozí nebezpečí poškození a jsou tedy poměrně často používány.

Terminály na otisk prstu - docházkové systémy

Součástí naší nabídky docházkových terminálů jsou také terminály, které jako identifikační média používají otisky prstů. Jedinečnost otisku prstu poskytuje opravdovou bezpečnost. Narozdíl od klíčů nebo karet nemohou být prsty ztraceny ani půjčeny a tak zaručují, že přístup bude povolen pouze oprávněné osobě. Protože bezpečnostní požadavky pro různá nasazení jsou rozdílné, umožňuje Fingerscan V20 snadno nastavit úroveň bezpečnosti jak pro celý systém, tak i pro jednotlivé uživatele. Fingerscan V20 je nové zařízení pro kontrolu přístupu a docházky od společnosti Identix. Stejně jako jeho předchůdce, zařízení TouchLock II, používá i V20 k identifikaci otisk prstu. Figerscan V20 je založen na technologii IDSafe společnosti Identicator (divize Identixu), což je technologie používaná na tisících počítačů po celém světě k bezpečnému přihlášení do PC a sítě. Na IDSafe systémech je v současnosti zavedeno už více než 50 miliónů uživatelů, což dělá z této technologie jednu z nejrozšířenějších na světě. Fingerscan V20 se velmi lehce používá - stačí zadat ID číslo pomocí zabudované klávesnice nebo prostřednictvím karty, přiložit prst a jste uvnitř. Unikátní integrovaná čtečka bezkontaktních karet umožňuje, aby karta i otisk byly vyhodnocovány současně. V20 je velmi jednoduše integrovatelný do existujících i plánovaných systémů kontroly přístupu využitím Wiegand protokolu. Snímač však může být také nainstalován zcela samostatně. Bez jakékoli přídavné elektroniky je schopen kompletně ovládat a monitorovat dveře (turniket apod.). Zavádění uživatelů je také jednoduché a vyžaduje pouze jediné přiložení prstu. Jsou-li snímače propojeny do sítě, ať už po RS-485, po Ethernet nebo po modemu, stačí uživatele zavést pouze na jednom zařízení a šablony mohou být automaticky rozeslány i na ostatní.

Specifikace - terminály na otisk prstu - docházkové systémy

 • Rozměry 172 x 165 x 89 mm (Š x V x H)
 • Hmotnost 900 g
 • Napájení 6 až 24V DC
 • Čas pro ověření 1 sekunda
 • Čas pro zavedení 5 sekund, jedno položení prstu
 • Velikost šablony 300 bytů
 • Paměť transakcí 8 000 položek
 • Paměť šablon 512 položek, rozšiřitelná na 32 000
 • Komunikace RS-485, Wiegand, RS-232, TTL, volitelně Ethernet a dial-up modem
 • Komunikační rychlost 300-56 Kbps
 • Vstupy/výstupy výstup na zámek, tamper, 3 AUX výstupy, 4 AUX vstupy
 • Vstup pro čtečku karet Wiegand, proximity, magnetická, smart-card, čárový kód
 • Výstup emulující kartu Wiegand, magnetická
 • Provozní teplota 0-50°C Displej 2 x 16 znaků, volitelně grafický

Možnosti rozšíření - terminály na otisk prstu - docházkové systémy

 • Paměť šablon 5 000 šablon, 16 000 šablon, 32 000 šablon
 • Grafický LCD display
 • Integrovaná čtečka bezkontaktních karet
 • Dial-up modem
 • Komunikace po Ethernet, TCP/IP, 10Base T

Docházkový terminál DT 12 on-line

Docházkový terminál pro nejnáročnější aplikace. Umožňuje snímání bezkontaktních identifikačních prvků. Tento terminál je určen pro sběr informací v docházkovém systému, otevírání dveří dle přístupových práv, ovládání periférií a mnoho dalších funkcí dle nastavení. Na server jsou ukládány informace o všech průchodech, pokusech o neoprávněné vniknutí, provozní a poruchové stavy atd. Montuje se povrchově na zeď. Universálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisky jednotlivých kláves. Díky své koncepci umožňuje sledovat pohyb osob v reálném čase z kteréhokoli místa v síti a po připojení na Internet i z kteréhokoli místa na světě. Zejména tato vlastnost jej odlišuje od off-line systémů. DT12 on-line pracuje v komunikačním modelu typu client-server. Veškeré informace jsou ukládány v reálném čase na server, jehož je terminál klientem. Komunikačním médiem je ethernetová síť, což vytváří podmínky pro snadnou integraci do stávajících systémů.

Popis činnosti - docházkový terminál DT 12 on-line

Volba typu činnosti se volí stiskem jediného tlačítka - "přímou volbou". Jednotlivé činnosti se definují z počítače a mohou to být různé typy příchodů a odchodů, otevření nebo zavření dveří, zapnutí nebo vypnutí připojeného zařízení apod. Potvrzení a vykonání vybrané operace proběhne po přečtení identifikačního média příslušné osoby. Bezkontaktní kartu nebo přívěsek stačí přiblížit ke snímacímu místu na cca 10 cm. Po přečtení kódu a jeho ověření dojde zapsání události na server. Na display je zobrazován aktuální datum a čas, vybraná operace, jména procházejících osob a další provozní informace. Všechny provozní vlastnosti lze nastavit přímo z počítače. Velký přehledný display zobrazuje datum, čas a popis aktivní události. Při identifikaci zobrazuje jméno zaměstnance a informace o provedeném záznamu popřípadě saldo hodin. Pomocí membránové klávesnice se se provádí volba typu průchodu. Orginálně řešená membránová klávesníce nábízí 9 tlačítek přímé volby pro libovolné použití. Pod klávesy lze jednoduše vložit papírové popisky dle skutečné funkce klávesy.

Klientský software IDview

 • Aplikace IDview umožňuje zodpovědnému pracovníkovi v reálném čase sledovat pohyb osob a kontrolovat jejich totožnost
 • Na definovaném počítači (zpravidla vrátnice) se zobrazí fotografie příchozího zaměstnance, identifikace, jméno a druh zvolené docházkové operace

Specifikace - klientský software IDview:

 • LCD display 4 x 20 znaků - podsvícený
 • membránová klávesnice 9 tlačítek
 • 1 interní snímač ID
 • externí port pro další snímače
 • akustická signalizace
 • vstup pro dveřní kontakt
 • výstup pro ovládání zámku dveří (relé max. 2 A)
 • komunikace TCP/IP protokolem
 • server s operačním systémem Linux

Identifikační médium

Nejčastější podobou bezkontaktních transpondérů jsou karty (velikost kreditní plastové karty) s možností umístění firemního potisku, ale mohou to být také nejrůznější přívěsky ke klíčům. Čtení média probíhá přiblížením identifikační karty/přívěsku na čtečí vzdálenost ke snímači (obvykle cca 10 cm). Přečtený kód je přenesen do terminálů a zde zpracován a vyhodnocen.

Základní vlastnosti:

 • k identifikaci není nutný kontakt se snímačem
 • obsahují desetimístný číselný kód
 • identifikační kód nezle zfalšovat
 • karty lze opatřit potiskem - logem firmy nebo fotografií pracovníka a slouží pak jako informační visačka
 • přívěsky jsou z odolného plastu s poutkem pro umístění na klíče - lze opatřit logoprintem firmy

Srovnání: kontaktní čipy dallas versus bezkontaktní karty (přívěšky)

V poslední době jsou čipy Dallas stále více oblíbené hlavně díky své spolehlivosti, jednoduché manipulaci a především odolnosti. K přečtení čipu stačí jen velmi krátký dotek (řádově 150 mS) a není nutno nijak přesně volit způsob přiložení. Nejrůznější druhy identifikačních karet jsou zejména v težkých provozech velmi namáhány a často dochází k jejich poškození i zničení. U čipů během dlouhodobého používání dochází k minimálnímu opotřebení i při velmi nešetrném zacházení - jsou téměř nezničitelné. Na druhou stranu je v některých podnicích vyžadováno viditelné nošení identifikační visačky s fotografií což umožňují bezkontaktní karty. Při jejich nošení připnutých na oděvu nehrozí nebezpečí poškození a jsou tedy poměrně často používány.

Přehled vlastností programu docházka

 • číselník čteček (docházkových terminálů) s definováním přípustných operací a implicitních času operací
 • číselník operací (přerušení pracovní doby)
 • možnost definice případného automatického ukončení operace - v určenou hodinu, při skončení prac. doby, při plynutí délky denního úvazku, ...
 • možnost automatického pokračování a opakování operace podle nastavených podmínek (nemocenská, dovolená, atd.)
 • definování časové složky mzdy, do které se operace (prerušení pracovní doby) bude zapocítávat
 • číselník směn s možností evidence pevné i pružné pracovní doby
 • možnost automatického rozdělení operace u pružné pracovní doby
 • číselník kalendářů s možností definice pracovní doby pro každý den v roce - pro skupiny zaměstnanců nebo pro jednotlivé zaměstnance individuální
 • typy kalendářů pro jednosměnný i více směnný provoz
 • inteligentní rozpoznávání odpracované směny
 • pruvodce vytváření kalendáře pro zjednodušení práce
 • číselník zaměstnanců s jejich základními údaji
 • import seznamu identifikačních médií a seznamu zaměstnanců z textového souboru
 • možnost rozdělení zaměstnanců do jednotlivých docházkových terminálů
 • číselník identifikačních médií s možností přidělování jednotlivým zaměstnancům
 • komunikace s docházkovými terminály automatická, průbežná nebo ruční
 • možnost manuálního vkládání operací docházky z počítace (pro jeden nebo více dní dopředu)
 • grafické zobrazení docházky jednotlivých pracovníků za celý měsíc s možností přehledné editace
 • grafické zobrazení docházky pro skupinu pracovníků za zvolený den s možností přehledné editace
 • propracovaný systém definice přístupových práv pro práci s docházkovým systémem
 • editace (úprava) docházky oprávněnými osobami
 • možnost omezení editace docházky na skupinu pracovníků (středisko, oddělení)
 • evidence přestávek s možností automatického vkládání dle nastavených pravidel
 • systém schvalování editované docházky ve třech úrovních (zpracováno, zkontrolováno, schváleno)
 • systém sledování přescasu - rozhodnutí kolik hodin převést do následujícího mesíce, proplatit, stornovat
 • zpracování salda pracovní doby se získáním údaju o saldu u docházkového terminálu
 • zpracování statistik časových složek mzdy (odpracované doby, absence a náhrad, ...) za zvolené období
 • manažer výstupních sestav - vytváření vlastních sestav a exportu
 • komunikace modemem se vzdáleným pracovištem
 • přístupový systém - otevírání turniketů, závor dle přístupových práv
 • monitorování přítomnosti zaměstnanců aktuálně nebo i zpětně, s možností zobrazení fotografie
 • sledování pobytu pracovníků v jednotlivých objektech firmy
 • automatická synchronizace dat s programem RON MZDY
 • komunikace s nadřazenými systémy

Kalkulace návratnosti - docházkové systémy

Kalkulace návratnosti vychází z toho, že pracovník vydělává 10 000,- hrubé mzdy za cca 170 (20 dnů po 8,5 hodiny). Po přičtení platby na sociální a zdravotní pojistné 35 % se dostaneme na částku 13 500,- Kč. Z toho plynou náklady na jednu hodinu práce pracovníka cca 79 Kč/hodinu. V případě, že průměrně pracovník přijde na své pracoviště o 5 minut později nebo o 5 minut dříve odchází, můžeme při počtu 50 zaměstnanců použít výpočet : Úspora za den 5/60 * 79 * 50 = 329,- Kč Úspora za měsíc (20 dnů) 329 * 20 = 6 580,- Kč Pořizovací náklady 25 000,- Kč Úspora za 4 měsíce 26 320,- Kč

Návratnost investice jsou 4 měsíce!

Instalace docházky

Instalace docházkového systému Naše firma provádí kompletní instalaci docházkového systému včetně uvedení do testovacího a ostrého provozu. Cena instalace bude stanovena pro prohlídce místa instalace. Standardní podmínky instalace, oživení a školení jsou uvedeny níže. Ceník služeb, školení, roční předplatné Cena instalace a konfigurace software je ve výši 10% z ceny dodaného software. V této částce je zahrnuto zaškolení v rozsahu jednoho dne za jednoho školitele. Další školitelé a další doby školení se účtují dle následujícího sazebníku:

 • 1 hodina školení: 300,-Kč za 1 školitele
 • 1 den školení: 2 000,-Kč za 1 školitele

Konfigurace a instalace samotného terminálu je ve výši 10% z jeho ceny. Cenu instalace kabeláže (montáže lišt a položení kabelů) zpracujeme dodatečně po prohlídce místa instalace, včetně případných stavebních úprav. V případě poruchy terminálu jsme schopni dodat náhradní terminál, tak aby nebyl narušen provoz. V případě servisních zásahů v pozáruční době účtujeme následující sazby: Servisní zásah do 24 hodin: 400,-Kč za hod. práce Styčným bodem v naši podnikatelské filosofii je především pohodlná a bezstarostná obsluha našich programů a k tomu se bezesporu pojí také servis a poradenství. Jelikož v současnosti naše legislativa prochází častými změnami, je tedy přirozeně našim úkolem aktualizovat náš software o dané nové skutečnosti. Placené služby jsou v tomto směru následující: iServis - roční předplatné 10% z kupní ceny software Zákazník obdrží od naší firmy přístupové jméno a heslo na internetové stránky podpory, kde má přístup k nejnovějším verzím programů. Zákazník je informován e-mailem o nových verzích programů. Klientům, kteří nemají toto předplatné, vždy v dostatečném časovém předstihu zasíláme nabídku na zakoupení upgradu nebo aktualizace, a to i v případě, že si mohou sami legislativní změny zavést pomocí nastavení parametrů programu. V záruční době softwaru je upgrade i aktualizace zasílána automaticky a zdarma.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies