Rekvalifikační kurzy

Každého z nás může v životě potkat ztráta zaměstnání a s ní spojené hledání nového pracovního uplatnění. Účinným způsobem, jak zvýšit své šance na trhu práce, jsou rekvalifikační kurzy.

Lidé hledící do monitoru počítače

Rekvalifikace a její účinnost

Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Rekvalifikační kurzy jsou poměrně snadno dostupné a efektivní a jejich absolventi mají značně vysokou šanci nalézt nové místo; např. z kartotéky Úřadu práce hl. m. Prahy ubude do šesti měsíců po rekvalifikaci cca 60 % účastníků kurzů.

Jak vybrat vhodnou rekvalifikaci?

Na každém úřadu práce v ČR funguje Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS), které poskytuje svým klientům bezplatné služby týkající se poradenství v oblasti vzdělávání. Kromě toho nabízí všechny dostupné informace o možnostech rekvalifikace zajišťované úřady práce, analýzy pracovního trhu a také aktuální přehled nových pracovních míst.

Postup úřadu práce

1.      Prvním krokem úřadů práce je najít a posléze zprostředkovat uchazeči vhodné zaměstnání z databáze volných míst, kterými disponuje.

2.      V případě, že je úřad práce při hledání zaměstnání neúspěšný a ani uchazeči se nepovedlo najít novou práci vlastními silami, může úřad práce nabídnout uchazeči rekvalifikaci. Přiznání bezplatné rekvalifikace není povinností ÚP, stejně jako uchazeč není povinen přijmout nabídku kurzu.

3.      Po schválení rekvalifikace uzavře úřad práce s uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání Dohodu o rekvalifikaci.

Nárok na rekvalifikaci hrazenou ÚP

Do konkrétních rekvalifikačních kurzů jsou účastníci zařazováni na základě potřeb trhu práce. Měli by splnit následující předpoklady:

 • uchazeč o zaměstnání (zájemce o zaměstnání) je evidovaný na příslušném ÚP
 • rekvalifikace je nezbytná, tzn., že uchazeč má kvalifikaci, pro kterou nejsou volná místa; případně nemůže vykonávat původní profesi ze zdravotních či jiných vážných důvodů
 • rekvalifikace nabízí kvalifikaci žádanou na trhu práce (dostatek volných míst) nebo existuje reálná šance vzniku pracovních míst
  • uchazeč má závazný slib zaměstnavatele o přijetí do pracovního poměru po rekvalifikaci
  • uchazeč se zaváže, že po skončení rekvalifikace zahájí samostatnou výdělečnou činnost, jejíž výkon je touto rekvalifikací podmíněn
 • uchazeč splňuje vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz: daný stupeň vzdělání, fyzická a psychická způsobilost, odpovídající zdravotní stav, trestní bezúhonnost apod.

Finanční podpora při rekvalifikaci

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

 • o podpoře při rekvalifikaci rozhodne úřad práce
 • podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace
 • výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl v posledním zaměstnání
 • podpora při rekvalifikaci se neposkytuje do zahraničí.
 • za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací
 • podpora při rekvalifikaci se nezapočítává do podpůrčí doby

Sankce v případě nedokončení rekvalifikace

Dojde-li k podpisu Dohody o rekvalifikaci, je účast v kurzu povinná. Účastník rekvalifikace může zanechat rekvalifikace, aniž by musel hradit její náklady, pouze z vážných zdravotních, osobních a rodinných důvodů, které nastaly v průběhu rekvalifikace. V ostatních případech úřad práce  vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání. Znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání může být na základě písemné žádosti nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení z této evidence. Vyřazení z evidence s sebou nese zákaz přihlásit se dalšího půl roku na úřadu práce, čímž je uchazeč zbaven možnosti požádat o další sociální dávky na městském úřadě.

Pokud si v průběhu rekvalifikace nalezne uchazeč zaměstnání, popř. zahájí studium, může:

 • ukončit rekvalifikaci předčasně z ekonomických nebo studijních důvodů a v kurzu nepokračovat
 • ukončit rekvalifikaci předčasně jako uchazeč o zaměstnání, přihlásit se na úřad práce jako zájemce o zaměstnání a kurz řádně dokončit (úřad práce hradí celé kurzovné)

Zaměstnanecké rekvalifikace

Zvláštním druhem rekvalifikací jsou tzv. zaměstnanecké rekvalifikace prováděné u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Pokud je rekvalifikace zaměstnanců prováděna na základě dohody s úřadem práce, mohou být zaměstnavateli nebo zařízení, které pro něj rekvalifikaci zaměstnanců zajišťuje, veškeré náklady s ní spojené hrazeny úřadem práce.

Zákon stanoví, že „rekvalifikace zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo rozšíření kvalifikace se uskutečňuje v pracovní době a je překážkou v práci na straně zaměstnance; za tuto dobu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu se rekvalifikace uskutečňuje, jen pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu jejího zabezpečení".

Kurzy pod záštitou MŠMT

Agentury, které rekvalifikační kurzy nabízejí, musejí mít akreditaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Úřad práce posoudí a vybere nabídky vzdělávacích zařízení, která se přihlásila jako zájemci o poskytnutí rekvalifikačních kurzů. S vybranými firmami úřad práce uzavře Dohodu o provedení rekvalifikace a nabídku nasmlouvaných kurzů pak zveřejní.

Z čeho vybírat?

Největší zájem je o následující kurzy: práce na počítači, účetnictví a daňová evidence, obsluha vysokozdvižného vozíku, sociální služby, základy svařování, řidičský průkaz skupiny C a D, masáže, manikúra a pedikúra a základy podnikání.

Některé úřady práce z vlastní iniciativy nabízejí i rekvalifikace v méně obvyklých oborech, např. pracovník call centra, instalatér, administrativní pracovník s praxí u zaměstnavatele nebo s výukou odborného jazyka, nejčastěji angličtiny.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies