Volby ODS - Volby ČSSD - Volby 2006

Volby 2006 a volební program dvou nejsilnějších stran. Volební program ODS a volební program ČSSD. Informace pro voliče o předsevzetích ODS a ČSSD. Kdo bude v ČR vládnout v dalších letech? Je to na vás, každopádně volte!!!

Smějící se lidé vedle sebe

Co nabízí ODS - co nabízí ODS pro Českou republiku po volbách 2006?

<!--nadpis-->

 • Prostor pro podnikání, nízké a jednodušší daně ve výši 15 % jako cestu k prosperitě
 • Snížení nezaměstnanosti na polovinu
 • Vyrovnané veřejné rozpočty do sedmi let po zavedení reforem ODS
 • Lepší dostupnost zdravotní péče a vyšší úroveň školství
 • Soudní rozhodnutí do půl roku a větší bezpečnost občanů
 • Nekompromisní boj s korupcí založený na třech P - Prevence, Průhlednost, Postih
 • Podporu rodiny a státem zaručený příjem, který přinese rodinám s dětmi zvýšení čistého příjmu domácnosti o několik tisíc korun měsíčně
 • Zvýšení všech důchodů o 1000 Kč od 1. ledna 2007. Průměrný důchod, který neklesne pod 42 % průměrné mzdy. Pro ekonomiku Hospodářský růst doprovázený snižující se nezaměstnaností
 • Jednodušší a přehledný daňový systém
 • Jedno místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění
 • Vyrovnané veřejné rozpočty do sedmi let po zavedení reforem ODS
 • Zrušení nespravedlivých daní, jako jsou daně darovací, dědické, z převodu nemovitostí, z kapitálových příjmů a úroků - tedy daní z příjmů, které už byly jednou zdaněny
 • Zamezení dvojího zdanění právnických a fyzických osob
 • Daňové prázdniny pro živnostníky na období jednoho roku

Volby - Pro společnost - ODS volby 2006

 • Konec rozbujelé korupce, podezřelých privatizací a neprůhledných státních zakázek
 • Systém 3 P - Prevence, Průhlednost, Postih
 • Méně vlivu státu na život občanů, méně příležitostí ke korupci
 • Větší průhlednost nakládání s veřejnými prostředky
 • Specializovaný Zvláštní soudní tribunál proti korupci
 • Přísnější tresty za korupční jednání v trestním zákoně
 • Protikorupční audity na všech úrovních státní správy za účasti nezávislých firem
 • Institut agenta, který bude pod dohledem soudu odhalovat, zjišťovat a usvědčovat pachatele korupce
 • Majetková přiznání u osob odsouzených za majetkové a hospodářské trestné činy. Možnost uložení trestu propadnutí majetku.
 • Soudní rozhodnutí do půl roku

Volby - Pro rodinu - ODS volby 2006

 • Nižší daně a státem zaručený příjem, který přinese rodinám s dětmi zvýšení čistého příjmu domácnosti o několik tisíc korun měsíčně
 • Zvyšování rodičovského příspěvku, aby v roce 2010 dosáhl poloviny průměrné mzdy
 • Možnost zkrácení doby vyplácení rodičovského příspěvku na 3 roky s tím, že jeho výše v takovém případě vzroste minimálně o čtvrtinu
 • Společné sociální pojištění manželů
 • Otcovskou dovolenou v délce 2 týdnů v prvních dvou měsících po narození dítěte
 • Vyšší peněžitou pomoc v mateřství
 • Mezigenerační solidaritu v rodině tím, že lidé budou moci poskytnout desetinu svého sociálního pojištění přímo svému rodiči na zvýšení důchodu

Volby - Pro vzdělání - ODS volby 2006

 • Výrazné rozšíření počtu míst na vysokých školách, aniž to povede ke snížení kvality výuky
 • Nezavedeme školné. Navrhujeme finanční spoluúčast absolventů, nikoli studentů, kteří by spláceli část svých nákladů na vzdělání své škole až poté, co by dosáhli alespoň na průměrný plat
 • Možnost podat přihlášku na více středních škol současně
 • Zabráníme zavírání základních škol v malých obcích
 • Vyšší sociální stipendia pro vysokoškolské studenty, studijní spoření na principu stavebního spoření
 • Konec zaostávání ve vzdělanosti za vyspělým světem

Volby - Pro zdravotnictví - ODS volby 2006

 • Silnější postavení pacienta, aby se stal váženým klientem
 • Výběr rozsahu zdravotního pojištění, včetně možnosti dobrovolného připojištění. Finanční spoluúčast se nebude povinně zvyšovat
 • Zabráníme zavírání nemocnic a omezování kvality i dostupnosti zdravotní péče
 • Konec plýtvání veřejnými penězi; životně důležité léky s minimálním doplatkem
 • Horní hranici celkové výše doplatků na léčbu i léky za rok
 • Dostupnost všech zákroků a operací v pevně daných a smluvených termínech
 • Moderní kombinované očkování bez poplatků pro všechny děti
 • Přístup k informacím o diagnóze, léčbě i o kvalitě služeb nabízených jednotlivými zdravotnickými zařízeními

Volby - Pro životní prostředí - ODS volby 2006

 • Naším cílem je harmonický rozvoj krajiny, jejíž přírodní a kulturní hodnoty chceme uchovat i pro příští generace. O prioritách rozvoje regionu musí rozhodovat především místní samospráva, volené orgány kraje i vlastníci pozemků a místní podnikatelé.
 • Účinná protipovodňová opatření. Stát vybuduje ve spolupráci s kraji, městy a obcemi účinná protipovodňová opatření v rizikových oblastech.
 • Výrazné omezení emisí z dopravy a malých topenišť. Rozšíříme systémy ekologického vytápění.
 • Účinné zamezení dovozu odpadů za účelem jejich likvidace. Budeme podporovat recyklaci odpadů.
 • Podporu konkurenceschopnosti nákladní železniční dopravy na úkor kamionové.
 • Efektivně využijeme prostředky z evropských fondů k vybudování dopravních obchvatů obcí a měst, které odvedou těžkou dopravu ze středů měst.
 • Snížení energetické náročnosti ekonomiky. Nižšími daněmi vytvoříme podnikům větší prostor pro investice do ekologicky šetrných a energeticky efektivních technologií.

Volby - Pro rozvoj venkova - ODS volby 2006

 • Transparentní prodej státní půdy a spravedlivé dokončení restitučního procesu. Úplně se vypořádáme s dědictvím minulosti v oblasti restitucí.
 • Kompenzace soukromým vlastníkům a obcím za újmu způsobenou zákonem o naplňování veřejných zájmů. Jasně budeme definovat, co je veřejný zájem.
 • Zeštíhlení přebujelé státní správy a reforma institucí v sektoru zemědělství ze současných dvaceti na základní tři - Národní úřad pro bezpečnost potravin, Národní pozemkový úřad a Výzkumné a informační centrum
 • Zjednodušení legislativy při hospodaření s majetkem na venkově, včetně zrušení daně z převodu nemovitostí. Přímo podpoříme začínající zemědělce.
 • Jednodušší pravidla pro čerpání prostředků z Evropských fondů. Budeme usilovat o přímé platby v plné výši.
 • ODS nebude zpřísňovat legislativu v oblasti zemědělství více než požaduje EU.
 • Přehodnocení společné zemědělské politiky EU, aby byly odstraněny nerovné podmínky pro jednotlivé státy. Budeme prosazovat politiku venkova, která bude v souladu se zájmy obyvatel České republiky.

Volby - Pro snížení nezaměstnanosti - ODS volby 2006

 • Konec vysoké nezaměstnanosti a její snížení na polovinu
 • Ekonomické prostředí, kde bude zájem o nové pracovní síly a jehož základem jsou nízké a jednoduché daně
 • Nižší odvody na sociální pojištění, které sníží cenu práce a umožní zaměstnávat více občanů
 • Jednodušší Zákoník práce i zákony upravující drobné podnikání. Firmám se musí vyplatit přijímat nové zaměstnance.
 • Ekonomický a daňový systém, kde pracovat i za nízkou mzdu bude výhodnější než zůstávat na sociálních dávkách
 • Zamezení zneužívání sociálních dávek

Volby - Pro živnostníky a podnikatele - ODS volby 2006

 • Nižší a spravedlivé daně ve výši 15 % pro každého
 • Zrovnoprávnění podmínek pro domácí a zahraniční podnikatele
 • Daňové prázdniny pro živnostníky na období jednoho roku
 • Snížení sazeb sociálního pojištění
 • Jedno místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění
 • Zrušení zbytečných byrokratických předpisů (např. minimální daň, registrační pokladny, zákaz práce na dohodu - švarcsystém, povinnost platit nemocenskou za zaměstnance)
 • Možnost odepisovat náklady okamžitě při pořízení a v plném rozsahu u firem s obratem do 15 mil. Kč ročně
 • Zjednodušení živnostenského zákona na úroveň první poloviny 90. let
 • Vyšší limit pro povinnou platbu DPH

Volby - Pro zvýšení bezpečnosti - ODS volby 2006

 • Více policistů v ulicích, policie bez nadbytečné administrativy
 • Rychlejší a tvrdší postihy pachatelů násilné trestné činnosti, rozšíříme možnosti pro ukládání výjimečných trestů
 • Za úkladnou vraždu budeme požadovat doživotí
 • Více práv poškozeným a obětem trestných činů
 • Objektivní vyšetření trestné činnosti policistů, které zajistí nezávislá instituce - Generální inspekce policie
 • Rychlejší řízení před soudy, soudní rozhodnutí do půl roku

Volby - Pro ženy - ODS volby 2006

 • Nižší daně a státem zaručený příjem, který přinese rodinám zvýšení čistého příjmu domácnosti o několik tisíc korun měsíčně
 • Konec současné diskriminace maminek s dětmi
 • Větší možnosti skloubení rodičovských povinností a profesního růstu
 • Zvyšování rodičovského příspěvku, aby v roce 2010 dosáhl poloviny průměrné mzdy
 • Vyšší peněžitou pomoc v mateřství. Zvážíme zvýšení mateřské dovolené až na 100 % původní čisté mzdy.

Volby - Pro studenty - ODS volby 2006

 • Na dospělé studenty se bude vztahovat státem zaručený příjem ve výši 6000 Kč měsíčně
 • Výrazné rozšíření počtu míst na vysokých školách, aniž to povede ke snížení kvality výuky
 • Vyšší sociální stipendia pro vysokoškolské studenty a jejich rozšíření i pro vysokoškoláky z nízkopříjmových rodin s příjmem až do 1,8násobku životního minima
 • Studijní spoření na principu stavebního spoření, včetně úvěrů na hrazení životních nákladů během studia
 • Studentské brigády, které budou osvobozeny od platby sociálního a zdravotního pojištění
 • Fond poskytující stipendia pro vynikající české studenty na špičkových zahraničních univerzitách na platbu školného a úhradu části životních nákladů

Volby - Pro důchodce - ODS volby 2006

 • Každému důchodci zvýšíme důchod o 1000 korun od 1. ledna 2007
 • Průměrný důchod, který neklesne pod 42 % průměrné mzdy
 • Kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny seniory
 • Konec drahých léků a neúměrných doplatků
 • Valorizaci důchodů při růstu cen všem důchodcům o stejnou částku
 • Rovnoprávný přístup ke všem zařízením sociální péče o seniory
 • Senioři nebudou nuceni vyměňovat osobní doklady
 • Mezigenerační solidaritu v rodině tím, že lidé budou moci poskytnout desetinu svého sociálního pojištění přímo svému rodiči na zvýšení důchodu

Volby - Pro rozvoj dopravy - ODS volby 2006

 • Výrazné rozšíření stávající dálniční sítě. Do roku 2010 postavíme druhé spojení mezi Čechami a Moravou, tedy rychlostní silnici R35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí (Mohelnicí).
 • Podporu konkurenceschopnosti nákladní železniční dopravy na úkor kamionové
 • Vrátíme české silnice našim občanům. Preferujeme prevenci v bezpečnosti silniční dopravy před represí.
 • Vyšší bezpečnost silničního provozu. Především pomocí technických opatření na silnicích a dálnicích, dále pomocí důrazu na zlepšení kvality stávajících komunikací a výstavbou obchvatů, které odvedou těžkou dopravu ze středů měst.
 • Budeme prosazovat změnu silničního zákona. Nepodpořili jsme zavedení bodového systému. Ve stávající podobě totiž nezlepší bezpečnost silničního provozu, ale povede jen k nárůstu korupce.
 • Možnost soukromých investic do dopravní infrastruktury

Co nabízí ČSSD - co nabízí ČSSD pro Českou republiku po volbách 2006?

<!--nadpis-->

Volby - Pro občany - ČSSD volby 2006

 • HDP poroste ročně v průměru minimálně o 5 %.
  Zvýšení životní úrovně
 • Průměrná mzda dosáhne nejméně 26 500 Kč.
  Důchody porostou srovnatelně s růstem mezd a zajistí tak plnohodnotný život ve stáří.
  Snížení nezaměstnanosti
 • Vytvoříme 150 000 pracovních míst.
  Zajistíme pokles nezaměstnanosti významně pod průměr EU, a to na 6 %.
  Sladění rodinného a pracovního života
 • Zvýšíme daňovou a finanční podporu rodin s dětmi.
  Zvýšení sociálních jistot
 • Ubráníme sociální stát. Citlivým způsobem dokončíme modernizaci sociálního, zdravotního a důchodového systému.
  Zlepšení životního prostředí
 • Zaměříme se na využití obnovitelných zdrojů energie.
  Snížíme energetickou náročnost hospodářství.
  Podpoříme přepravu nákladů po železnici.
  Potírání korupce a rychlejší dosažení spravedlnosti
 • Prosadíme nové zákony o střetu zájmů, zadávání veřejných zakázek, majetkových přiznáních a svobodném přístupu k informacím.
  Zpřehledněním právního řádu a odstraněním nadbytečné administrativy zrychlíme soudní řízení o 30 %.
  Zdravé veřejné finance
 • Udržíme veřejný dluh mezi nejnižšími v Evropě.
  Více podpory vědě a vývoji, školství a kultuře
 • Do roku 2010 dosáhne celkový podíl výdajů na vědu a vývoj 3 % HDP.
  Budeme pokračovat ve zvyšování veřejných výdajů na školství a kulturu.
 • Prosazování českých národních zájmů
 • Podpoříme hlubší evropskou integraci.
  Budeme usilovat o zavedení eura v roce 2010.
  Rozvíjením spolupráce v NATO upevníme bezpečnost České republiky.

Volby - Rodina - ČSSD volby 2006

 

 • Soulad rodičovské a profesní role
 • Ekonomickými a sociálními opatřeními dáme rodičům větší šanci věnovat se rovnoměrně rodině i práci.
  Daňové a finanční výhody
 • Zvýšíme slevu na dani za dítě z 6 000 Kč na 10 000 Kč.
  Prosadíme zahrnutí příspěvku na dopravu do práce do daňových odpočtů.
  Další růst rodičovského příspěvku
 • Do roku 2010 přesáhne rodičovský příspěvek 10 000 Kč.
  Zvýšení dětských přídavků
 • Zvýšíme dětské přídavky a zjednodušíme jejich poskytování. Nárok na přídavky budou mít nově rodiny až do pětinásobku životního minima, výše přídavku bude dána pouze věkem dítěte (od 1 000 Kč na dítě do 6 let do 1 500 Kč na studenty ve věku 18–26 let)
 • Rovný přístup k solidnímu bydlení
 • Zajistíme zákonnou ochranu nájemníků. Výdaje na bydlení (včetně služeb) přesahující 30 % rodinných příjmů plně kompenzujeme sociálním příspěvkem.
 • Slevy pro rodiny
 • Zavedeme systém tzv. rodinných karet, se kterými rodiny získají citelné slevy.
  Rozšíření sítě školek a bezplatných veřejných škol
 • Zvýšíme dotace na zřizování jeslí a školek.
  Aktivní trávení volného času dětí a rodičů
 • Zvýšíme finanční podporu pro jazykové a umělecké školy, kroužky, kurzy, kluby a veřejně přístupná sportoviště.
 • Lepší životní prostředí
 • Investujeme do ochrany ovzduší, lesů a vod 100 miliard Kč.
 • Bezpečnost v ulicích
 • Zásadně zvýšíme početní stav policie a zajistíme, aby byla blíže občanům.
  Efektivnější činností policie snížíme počet trestných činů nejméně o 10 %.
 • Jistotu spravedlivého důchodu
 • Připravíme sociálně citlivou reformu důchodového systému, která zajistí perspektivu důstojného stáří i dnešní mladé generaci.
 • Vyšší porodné
 • 60 000 Kč na první dítě, 90 000 Kč na druhé a 120 000 Kč na třetí. Porodné bude vypláceno ve třech splátkách během tří let – 50 % v hotovosti, 50 % formou zvláštních šeků určených výhradně na úhradu předškolních zařízení (jesle a školka) a na rekvaliřkaci a vzdělávání (včetně jazykového) rodiče pečujícího o dítě.
 • Počítač do každé rodiny.
 • Rodinám pobírajícím dětské přídavky poskytneme příspěvek 7 000 Kč na zakoupení počítače (v okamžiku, kdy jejich dítě začne s výukou informatiky na základní škole).

 

Volby - Zaměstnané ženy - ČSSD volby 2006

 • Rovnost příležitostí a odměňování
 • Odstraníme diskriminaci při přijímání do práce a nerovnost ve výdělcích žen a mužů.
 • Levné základní zboží a služby
 • U základních důležitých výrobků a služeb zachováme sníženou sazbu DPH.
 • Zlepšení finanční situace
 • Rodinám s nízkými příjmy zvýšíme daňový bonus z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.
  Kompenzaci zvýšených nákladů na bydlení
 • Domácnostem, jejichž výdaje na přiměřené bydlení překročí 30 % příjmů, poskytneme sociální příspěvek na bydlení.
 • Vymáhání výživného
 • Stát poskytne zálohu na výživné, kterou bude vymáhat na neplatícím rodiči.
  Ochranu před domácím násilím
 • Prosadíme razantnější potírání domácího násilí a jeho větší zohledňování při rozvodových řízeních.
  Usnadnění péče o děti
 • Umožníme střídavé čerpání rodičovské dovolené až do 8 let věku dítěte.
  Zajistíme bezplatnou předškolní výchovu od 4 let věku dítěte.
 • Podpoříme rozvoj finančně dostupných služeb napomáhajících fungování rodin (hlídání dětí, pomoc v domácnosti).
 • Daňová zvýhodnění zaměstnavatele rodiče pečujícího o dítě
 • Úlevy získají ti, kteří svým zaměstnancům s malými dětmi zajistí udržení a zvýšení kvalifikace.
 • Zvýhodníme zaměstnavatele provozující jesle a školky.
 • Zvýhodníme zaměstnavatele, kteří nabídnou zaměstnancům pečujícím o malé děti pružnou pracovní dobu a práci z domova.
 • Ochranu spotřebitelů
 • Zvýšíme ochranu spotřebitelů před prodejem zdravotně závadných potravin, nekvalitních výrobků a klamavou reklamou.
 • Odstraníme diskriminaci při přijímání do práce a nerovnost ve výdělcích žen a mužů.
 • Levné základní zboží a služby
 • U základních důležitých výrobků a služeb zachováme sníženou sazbu DPH.
 • Zlepšení finanční situace
 • Rodinám s nízkými příjmy zvýšíme daňový bonus z 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.
  Kompenzaci zvýšených nákladů na bydlení
 • Domácnostem, jejichž výdaje na přiměřené bydlení překročí 30 % příjmů, poskytneme sociální příspěvek na bydlení.
 • Vymáhání výživného
 • Stát poskytne zálohu na výživné, kterou bude vymáhat na neplatícím rodiči.
  Ochranu před domácím násilím
 • Prosadíme razantnější potírání domácího násilí a jeho větší zohledňování při rozvodových řízeních.
  Usnadnění péče o děti
 • Umožníme střídavé čerpání rodičovské dovolené až do 8 let věku dítěte.
  Zajistíme bezplatnou předškolní výchovu od 4 let věku dítěte.
 • Podpoříme rozvoj finančně dostupných služeb napomáhajících fungování rodin (hlídání dětí, pomoc v domácnosti).
 • Daňová zvýhodnění zaměstnavatele rodiče pečujícího o dítě
 • Úlevy získají ti, kteří svým zaměstnancům s malými dětmi zajistí udržení a zvýšení kvalifikace.
 • Zvýhodníme zaměstnavatele provozující jesle a školky.
 • Zvýhodníme zaměstnavatele, kteří nabídnou zaměstnancům pečujícím o malé děti pružnou pracovní dobu a práci z domova.
 • Ochranu spotřebitelů
 • Zvýšíme ochranu spotřebitelů před prodejem zdravotně závadných potravin, nekvalitních výrobků a klamavou reklamou.

Volby - Mladí - ČSSD volby 2006

 • Dostupnost bydlení
 • Zvýšíme dostupnost bydlení pro mladé formou výhodných půjček, hypoték a stavebních spoření.
  Státní dotace na startovací byty pro mladé.
 • Bezplatné školství
 • Nepřipustíme zavedení školného, které by zkomplikovalo přístup ke vzdělání dětem z rodin s nízkými příjmy.
 • Obnovu odborného školství
 • Prosadíme daňový odpočet firmám, které finančně podpoří odborné školy.
  Více studijních míst na gymnáziích a vysokých školách
 • Zdvojnásobíme podíl gymnazistů v populaci.
  Zvýšíme počet studentů vysokých škol o 25 % na více než 350 000.
 • Stipendia
 • Rozšíříme sociální stipendia umožňující studovat i dětem z rodin s nižšími příjmy.
  Modernější vybavení škol
 • Rozšíříme vybavení škol v oblasti informačních technologií, přístupu na internet a e-learningu. Větší znalost jazyků.
 • Realizací Národního plánu výuky cizích jazyků zvýšíme jazykové znalosti absolventů škol, především znalost angličtiny.
 • Více možností ve volném čase
 • Zvýšíme financování zájmových a sportovních aktivit mládeže o 30 %.
  Snazší hledání prvního zaměstnání
 • Zapojením zaměstnavatelů do tvorby vzdělávacích programů zlepšíme uplatnění absolventů učilišť a škol na trhu práce.
 • Šance v zahraničí
 • Podpoříme zájemce o studium v zahraničí
 • Prosadíme zkrácení přechodných období, aby bylo co nejdříve možné pracovat ve všech zemích EU

Volby -Manželé nad 45 let - ČSSD volby 2006

 • Promítnutí ekonomického růstu do života jednotlivce
 • Nabízíme život v zemi, kde pokračuje ekonomický růst a fungují veřejné služby. V zemi s nízkou inflací a stoupající životní úrovní.
 • Ochranu zaměstnanců
 • Nedovolíme, aby byla zrušena minimální mzda, snížena ochrana zaměstnanců a omezena jejich odborová práva.
 • Rekvalifikace
 • Rozvineme programy pro celoživotní vzdělávání a programy rekvalifikací.
  Programy přizpůsobíme požadavkům trhu práce v konkrétních oblastech, aby rekvalifikovaní lidé našli bez problémů zaměstnání.
  Více pracovních příležitostí
 • Snížením sociálního a zdravotního pojištění u dlouhodobě nezaměstnaných na polovinu podpoříme zájem zaměstnavatelů o zaměstnance nad 50 let.
 • Rozvoj cestovního ruchu
 • Podpoříme vznik nových podnikatelských a pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu. Chceme, aby se stal finančně dostupnou a atraktivní formou trávení volného času.
  Pružný trh s byty
 • Podpoříme trh s byty a usnadníme tak stěhování za lepší prací.
  Dostupné a kvalitní zdravotnictví
 • Vytvořením sítě neziskových nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči zajistíme všem občanům blízkou pomoc.
 • Navýšíme finanční prostředky na zdravotnictví na úroveň obvyklou v zemích EU, což zabrání růstu spoluúčasti pacientů.
 • Budeme prosazovat systém kontroly kvality ve všech zdravotnických zařízeních.
  Zavedeme systém dobrovolného komerčního připojištění zdravotní péče, který propojíme s daňovými úlevami.
 • Podpoříme lázeňskou péči v systému zdravotnictví. Budeme rozvíjet tradice českého lázeňství.

Volby - Důchodci - senioři - ČSSD volby 2006

 • Zvyšování důchodů
 • Budeme pravidelně zvyšovat důchody nad rámec povinné valorizace, aby se také zohlednil růst nákladů na bydlení, včetně cen energií.
 • Průměrný důchod vzroste do roku 2010 téměř o čtvrtinu.
  Práci, dokud pracovat chcete
 • Odstraníme zákonné překážky, které znevýhodňují zaměstnávání důchodců.
  Aktivní život
 • Podpoříme účast seniorů ve všech oblastech společenského života, včetně jejich vzdělávání (univerzita třetího věku).
 • Pochopení.
 • Zaměříme se na osvětové a jiné aktivity, které přispějí ke sblížení generací a zvýšení úcty k lidem staršího věku.
  Vhodné bydlení
 • Přispějeme na stavby bytů s nízkými náklady na bydlení a s vyhovujícími architektonickými parametry pro starší občany (např. bezbariérovost).
  Budeme nadále rozšiřovat počet penzionů pro seniory.
  Kvalitní asistenční služby
 • Rozšíříme a zkvalitníme asistenční služby pro osoby, které jsou osamělé a potřebují pomoc.
  Záruku bezplatné a dostupné zdravotní péče
 • Zachováme solidární zdravotní systém, který nevyžaduje po seniorech placení ani v případě velmi nákladné péče.
  V každé skupině léků bude i nadále minimálně jeden lék bez doplatku.
 • Nepřipustíme snížení dostupnosti zdravotní péče zvýšením spoluúčasti pacientů. U sociálně potřebných, v odůvodněných případech, zajistíme kompenzaci doplatků za léky z pojištění.

Volby - Lidé z venkova - ČSSD volby 2006

 • Podporu podnikání a vytváření pracovních příležitostí
 • Jak? Využitím prostředků národních a evropských fondů. Kde? V hospodářsky slabších krajích a na odlehlém venkově.
 • Hlavní cestu k rozvoji venkova spatřujeme v podpoře zemědělství a turistického ruchu, včetně agroturistiky.
  Atraktivnější život na venkově
 • Postaráme se o větší počet dopravních spojů, blízkost škol (zachování vesnických malotřídních a mateřských škol), zlepšení dostupnosti obchodů, zdravotních služeb a kultury.
  Podpoříme místní kulturní a spolkovou činnost. Sdružení myslivců, rybářů, hasičů, zahrádkářů, včelařů, drobných chovatelů ap.
  Obnovu domů
 • Posílíme vliv obcí na bytovou politiku a přispějeme k obnově venkovských sídel.
  Více péče o seniory
 • Rozšíříme na venkově pečovatelské služby určené starším občanům.
  Obnovu inženýrských sítí
 • Dokončíme výstavbu nebo rekonstrukce kanalizací a čistíren ve všech obcích s více než 2 000 obyvatel.
  Podporu zemědělství
 • Nadále budeme posilovat konkurenceschopnost českého zemědělství.
  Budeme prosazovat zrovnoprávnění českých zemědělců s jejich evropskými kolegy a rovná pravidla evropské hospodářské soutěže.
  Podpoříme ekologicky šetrné zemědělství.
  Lepší silnice, méně škodlivin
 • Až 100 miliard Kč ročně dáme na výstavbu a údržbu dopravní sítě. Dokončíme 300 km nových dálnic a silnic.
 • Nadále budeme upřednostňovat hromadnou dopravu před individuální a železniční před silniční. Hromadnou dopravu udržíme ve snížené sazbě DPH.
 • Přesunem části kamionové přepravy na železnici, investicemi do protihlukových opatření, zavedením mýtného pro kamiony a využitím alternativních pohonných hmot podpoříme dopravu ohleduplnější k životnímu prostředí.
 • Lepší ochranu zdraví a majetku.
 • Zvýšíme připravenost a akceschopnost bezpečnostních složek při zvládání živelných pohrom, přírodních katastrof a průmyslových havárií.

Volby - Zdravotně a sociálně znevýhodnění - ČSSD volby 2006

 • Svobodu volby
 • Zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům nabídneme větší svobodu volby. Budou si moci vybrat sociální péči přesně podle svých potřeb.
  Návrat do práce
 • Podpoříme veškerá opatření, která umožní znevýhodněným skupinám pracovat, najít si nebo udržet zaměstnání.
  Více zájmu o nezaměstnané
 • Zvýšíme výdaje na snížení nezaměstnanosti na dvojnásobek. Zvláštní péči chceme věnovat dlouhodobě nezaměstnaným. Zvýhodnit ty, kteří práci aktivně hledají.
  Kvalitnější služby
 • Pro občany se zdravotním postižením posílíme síť sociálních služeb a dostupnost dopravy.
  Zvýšíme kvalifikaci sociálních pracovníků a rozsah jejich terénní práce.
  Navýšíme prostředky na rozšíření sociálních služeb.
  Pomoc s bydlením
 • Vytvoříme systém pomoci rodinám, kterým hrozí ztráta bydlení. Pomůžeme jim bydlení si udržet, případně získat nové.
 • Zaměříme se na odstraňování příčin bezdomovectví a dáme více peněz na řešení jeho dopadů.
 • Podpoříme sociálně potřebné občany a občany se zdravotním postižením dotacemi na výstavbu nájemních bytů. Vyšší životní minimum, vyšší minimální mzdu
 • Budeme pružně upravovat životní minimum tak, aby zajišťovalo důstojný život.
 • Nadále chceme zvyšovat minimální mzdu, aby bylo výhodnější pracovat než žít z dávek.
 • Zlepšení postavení Romů ve společnosti.

Volby - Vysokoškolsky vzdělaní lidé - ČSSD volby 2006

 • Především zlepšením systému vzdělávání dětí a mladé generace Romů. Chceme nadále přispívat k integraci romských rodin do většinové společnosti.
 • Lepší platové podmínky
 • Zvýšíme platy vědcům, sociálním a kulturním pracovníkům a zdravotníkům. Jejich platy porostou rychleji než celostátní průměr.
 • Do roku 2010 zvýšíme průměrný plat učitele na 35 000 Kč.
  Další vzdělávání
 • Zásadně zvýšíme prostředky na programy celoživotního vzdělávání.
 • Zavedeme každoroční příspěvek ve výši 5 000 Kč na výdaje, které učitelům vzniknou v souvislosti s dalším vzděláváním.
 • Vhodnými kurzy podpoříme motivaci učitelů využívat při výuce počítačovou techniku.
  Podporu výzkumu a vývoje
 • V rámci podpory rozvoje ekonomiky budeme stále zvyšovat výdaje na vědu, výzkum a vývoj. Chceme, aby v roce 2010 dosáhly 3 % podílu na HDP.
  Podporu kultury a památek
 • Přijmeme zákon o podpoře kultury.
 • Výdaje na kulturu postupně přiblížíme k 1% podílu na státním rozpočtu.
 • Nadále budeme dbát na rozvoj mateřského jazyka a ochranu specifik národní kultury.
  Budeme podporovat nové autory, interprety a menšinové umělecké žánry.
 • Chceme chránit informační a vzdělávací aktivity před bezduchostí a lacinou komercionalizací.
 • Přijetím nového zákona zvýšíme ochranu památek.
  Snazší komunikaci se státem
 • Propojením státních institucí a rozšířením elektronické komunikace zjednodušíme kontakty občanů a firem s úřady (e-government).
  Více vlivu na věci veřejné
 • Z veřejných prostředků a fondů EU podpoříme rozvoj občanské společnosti. Zavedeme možnost daňových úlev pro mecenáše neziskových organizací.
  Přijmeme ústavní zákon o referendu, zákon o konání krajských referend a o přímé volbě prezidenta ČR.
  Zvýšíme podíl žen v rozhodujících pozicích ve státní správě.
  Konstruktivní dialogy
 • Podpoříme dialog státu a církve o spolupráci s náboženskými společnostmi.
 • Budeme spolu s ekologickým hnutím podporovat trvale udržitelný rozvoj.
 • Nadále chceme usilovat o řešení mezinárodních problémů, dodržování mezinárodního práva a posilování role OSN.

Volby - Živnostníci a podnikatelé - ČSSD volby 2006

 • Méně překážek
 • Odstraníme zbytečnou administrativu při zahájení i v průběhu podnikání.
  Dokončíme projekt centrálních registračních míst pro podnikatele: „jeden formulář – jedno místo“.
  Nižší a snazší daně
 • Snížíme sazbu daně z příjmů právnických osob až na 20 %.
  Rozšíříme a zjednodušíme využití paušální daně pro živnostníky.
  Zjednodušíme daňová přiznání.
 • Usnadníme elektronickou komunikaci s finančními úřady (daňový portál).
  Umožníme platit daně na všech poštách bez poplatku.
 • Vytvoříme nový zákon o dani z příjmů motivující k investicím a rozvoji.
  Zvýšíme daňové úlevy podporující výzkum a vývoj ve firmách.
  Podporu kvalitní práci
 • Budeme pokračovat v orientaci na ekonomiku, v níž se uplatní kvalifikovaní a vzdělaní lidé.
  Budeme hájit právo zaměstnavatelů na kvalitní a efektivní výkon práce. Podpoříme tak produktivitu a konkurenceschopnost.
  Jasné podmínky
 • Garantujeme rovnou hospodářskou soutěž a férové podmínky na trhu. Nadále budeme bránit jak prvovýrobce, tak spotřebitele před nesolidními praktikami některých prodejních řetězců.
  Rozšíříme podporu českého vývozu a zlepšíme přístup našich firem na světové trhy
  Více prostředků.
 • Malé a střední podnikání podpoříme z fondů EU.

Volby - Lidé v uniformě - ČSSD volby 2006

 • Perspektivu, spokojenost
 • Zajistíme personální stabilizaci a zlepšení podmínek kvalifikovaným a poctivým policistům
 • Snížíme administrativní zátěž policistů – přehodnotíme povinnosti vyplývající z trestního řádu a interní předpisy.
 • Zachováme vojákům stávající sociální výhody (předpoklad kvalitních podmínek pro náročnou vojenskou službu). Moderní armádu a policii
 • Dokončíme budování moderních ozbrojených sil schopných zasahovat v krizových situacích na území ČR i v zahraničí.
 • Přijmeme nový Zákon o Policii ČR.
 • Přesněji vymezíme pravomoci policisty, jeho kompetence a odpovědnost. Více sil.
 • Posílíme přímý výkon služby, aby byli policisté blíže občanům.
 • Zřídíme dálniční policii.
 • Zvýšíme počet policistů v základních útvarech o 4 000.
 • Zvýšíme počet hasičů.Více techniky.
 • Posílíme armádu novými technologiemi a zbraňovými systémy.
 • Dovybavíme Hasičský záchranný sbor moderní technikou.
 • Zvýšíme materiální a technickou podporu Sboru dobrovolných hasičů.
 • Zlepšíme vybavení dopravní policie.

Čerpáno z volebních materiálů ODS a ČSSD. Pro více aktuálních informací navštivte oficiální stránky politických stran. Tento článek je čistě informativního charakteru.

 

 

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies