Reklamace – trvejte na svých právech!

Ne vždy se koupě nové věci vydaří na jedničku. Na vadu většinou přijdeme až za určitou dobu a nechceme-li se smířit s vadným zbožím a vyhozenými penězi, chtě nechtě se musíme odhodlat k reklamaci. Jak postupovat a na co vše máme při reklamaci právo?

Roh otevřené knihy

Ochrana zákonem

Zákazníky při reklamaci chrání Zákon o ochraně spotřebitele, jehož § 19 odst. 3 říká: Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Poslední věta tohoto odstavce v praxi znamená, že podle § 622 občanského zákoníku může spotřebitel požadovat výměnu věci nebo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.

Žádejte doklad o zakoupení

I když prodávající nemá povinnost ze zákona (s výjimkou určitého sortimentu, například klenotů) automaticky doklad o koupi (paragon) vydávat, doporučuje se ho vyžádat. Musí na něm být identifikace firmy, konkrétní označení zakoupené položky, cena a datum prodeje.

Je-li součástí výrobku záruční list, nechte si ho v obchodě po předvedení a vyzkoušení výrobku potvrdit. Záruční doba běží ode dne koupě, takže je zbytečné odnést si neodzkoušené zboží domů s tím, že se třeba za dva týdny vrátíte se záručním listem pro potvrzení.

Záruční doba

Délku záruční doby, ve které lze zboží reklamovat, upravuje § 620 občanského zákoníku. U spotřebního zboží je 24 měsíců, na použité zboží z bazaru jeden rok. Není tedy možné, aby v prodejním dokladu bylo uvedeno, že se na použité zboží neposkytuje záruka. Prodávající pouze neodpovídá za vady, které vznikly předchozím používáním věci. U potravin je záruční doba dána datem jejich spotřeby nebo minimální trvanlivosti.

Reklamační protokol

Budete-li muset reklamovat, nikdy nepřistupujte na ústní domluvu. Ne nadarmo se říká, že „co je psáno, to je dáno“, a jedině písemný protokol má v případném sporu zřetelnou váhu. Proto s prodávajícím sepište reklamační protokol, který by měl obsahovat popis výrobku včetně výrobního čísla, závadu, jak byste chtěli reklamaci vyřídit, datum reklamace, potvrzení prodejce a váš podpis, kterým potvrzujete správnost popisu reklamace.

Reklamace zboží objednaného přes internet

Také zde platí, že obchodník musí ze zákona vaši reklamaci vyřídit do třiceti kalendářních dnů. Když se tak nestane, máte právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. Pokud narazíte na prodejce, který s vámi nebude komunikovat, obraťte se na soud. Doporučuje se za zásilku neplatit předem, ale až při převzetí. Zásilku, kterou už nechcete nebo neodpovídá vaší představě, je možné podle práva vrátit do 14 dnů od smlouvy bez udání důvodů. Lhůta začíná běžet od převzetí zboží. V tomto případě však nemůžete požadovat vrácení ceny dopravného.

Zamítnutí reklamace

Pokud prodejce zamítne reklamaci na místě, nechte si vystavit reklamační protokol a písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace, jinak totiž nelze podniknout žádné další kroky. Jestliže byla reklamace zamítnuta firemním znalcem, ale vy jste přesvědčeni o její oprávněnosti, obraťte se na soudního znalce v daném oboru.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spory mezi spotřebiteli a obchodníky řeší soud, což je však časově i finančně náročná procedura. Od 1. dubna 2008 se mohou zákazníci domáhat svých práv mimosoudním řešením spotřebitelských sporů (ADR - Alternative Dispute Resolution). S touto žádostí se spotřebitel může obrátit na některou ze spotřebitelských organizací či na Hospodářskou komoru ČR.

Lze tak učinit poštou, osobně do protokolu nebo elektronicky /nejjednodušší způsob je vyplnění formuláře na http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni/. Tyto organizace do patnácti dnů předají stížnost prodejci. Prvním krokem je tzv. mediace neboli smírčí řízení (je bezplatná, odměna za činnost mediátora je hrazena Ministerstvem průmyslu a obchodu).

Nezávislý mediátor se bude snažit obě strany dovést k dohodě a vyústěním bude mediační dohoda sepsaná do závazné, právně vymahatelné smlouvy. Když se strany nedohodnou na řešení sporu, přijde na řadu arbitráž neboli rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu Hospodářské komory. O rozhodčí řízení lze požádat již ve chvíli podání stížnosti.

K jeho zahájení je pak potřeba souhlasu obou zúčastněných stran. Výsledkem řízení je nález rozhodce, který je po uplynutí lhůty k plnění soudně vykonatelný. V případě rozhodčího řízení strana podávající žalobu zaplatí poplatek, který činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 800 Kč (odměnu za práci rozhodce opět hradí MPO).

Sdružení ochrany spotřebitelů

Pokud se vám nezdá průběh vyřizování reklamace, můžete rovnou z prodejny zavolat na placenou poradenskou linku 900 080 808 Sdružení obrany spotřebitelů, kde vám poradí, jak postupovat. Lze ji využít od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin.

Cena za jednu minutu hovoru je 8 korun. Je dobré si toto číslo uložit přímo do mobilního telefonu – v případě potřeby ho budete mít okamžitě po ruce. SOS lze kontaktovat také on-line nebo navštívit jejich kontaktní místa po celé ČR. Jejich seznam naleznete na webových stránkách SOS.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies