Zdravotní dokumentace: Jaká jsou práva pacientů?

Čeští pacienti se stále hlasitěji dožadují svých práv. K tomu patří i právo znát svou zdravotní dokumentaci. Už jim nestačí slovo lékaře, často vyžadují osobní nahlédnutí do odborné dokumentace. Ta musí obsahovat všechny informace o postupech léčení, podávaných lécích apod.

Muž v plášti prohledávající regál s papíry

Právo na nahlédnutí nebo opis

Nahlédnutí

Chcete-li znát obsah své zdravotní dokumentace, můžete se do ní podívat v přítomnosti zdravotníka.

Opis

Chcete mít své papíry u sebe, a navíc v písemné formě? Pak je třeba zdravotnické zařízení požádat o výpis, opis nebo kopii dokumentů nebo rentgenových snímků. Žádost se podává na formuláři. Ze zákona zde běží čekací lhůta 30 dní, tj. nejpozději do měsíce byste měli mít požadovanou dokumentaci v ruce. Je však třeba počítat s poplatkem za tuto službu – každé zdravotnické zařízení má svůj ceník.

Předání opisu

Na stránkách konkrétních zdravotnických zařízení se lze dočíst, jak budou vyžádané výpisy, opisy či kopie zdravotnické dokumentace předány – většinou je obdržíte po jejich zhotovení při osobním převzetí proti úhradě nákladů spojených s jejich pořízením, nebo jsou zasílány poštou na dobírku na adresu uvedenou v žádosti (dodání do vlastních, tj. výhradně adresátových rukou).

Informace o zdravotním stavu poskytované dalším osobám

Do zdravotnické dokumentace pacienta se v souladu s ust. § 67b odst. 12 cit. zákona č. 20/1966 Sb., uvede, zda a případně koho si pacient přeje o svém zdravotním stavu informovat, a zároveň i poskytne souhlas s tím, zda této jím určené osobě má být umožněno nahlížení do jeho zdravotnické dokumentace, popřípadě pořízení kopií jejích částí. Pacient tento souhlas ve prospěch určené osoby může kdykoliv odvolat.

Dokumentace zemřelého pacienta

Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, příčinách úmrtí a výsledku pitvy, byla-li provedena, právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace a na pořízení výpisů, opisů a kopií zdravotnické dokumentace mají osoby blízké zemřelému, pokud pacient za svého života neurčil jinak.

Právo na informace v případě úmrtí způsobilého pacienta

Pacient za svého života určil osoby:

• osoby blízké (nebyly-li vyloučeny)

• určené osoby dle rozsahu stanoveného pacientem

Pacient za svého života neurčil osoby:

• osoby blízké

Právo na informace v případě úmrtí nezpůsobilého pacienta

Nezpůsobilým pacientem se rozumí nezletilý, zbavený způsobilosti, omezený ve způsobilosti, pokud se omezení vztahovalo na právo určit osoby

• zákonný zástupce

• osoba určená zákonným zástupcem

Právo na informace v případě úmrtí pacienta, který za svého života vyslovil zákaz podávat informace

• osoby blízké pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví dalších osob, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu zdraví

Osoby blízké dle občanského zákoníku

Příbuzní v přímé řadě (rodiče, prarodiče, děti, vnuci), sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Ztráta dokumentu vydaného lékařem

Nejčastěji se jedná o žádanku o ošetření nebo zprávu z vyšetření. V takovém případě se pacient musí znovu obrátit na zdravotnické zařízení, které je vydalo, a požádat o kopii.

Zdravotnická dokumentace v případě přechodu k jinému lékaři

Zdravotní karty, nálezy a záznamy různých vyšetření zdravotnická zařízení pacientům většinou nevydávají. Jestliže pacient přechází k novému lékaři, původní ošetřující lékař je povinen nově zvolenému registrujícímu lékaři v souladu s § 20 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, předat informaci potřebnou k návaznosti zdravotní péče. Nově zvolený registrující lékař si sám o informaci potřebnou k návaznosti zdravotní péče požádá a původní registrující lékař se s ohledem na obsah zdravotnické dokumentace sám rozhodne, jak svoji povinnost splní, tj. buď poskytne výpis, nebo kopii nebo zašle na adresu zdravotnického zařízení celou dokumentaci. Z finančních předpisů mu totiž vyplývá povinnost ještě i 5 let zpátky poskytnout zdravotnickou dokumentaci ke kontrole zdravotním pojišťovnám.

Skartace dokumentace

Likvidace jednotlivých částí zdravotnické dokumentace je určena vyhláškou č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, jejíž součástí je i skartační plán. Nelze jednoznačně odpovědět, po uplynutí jaké doby se dokumenty skartují, ale je nutné vzít v potaz např. povahu onemocnění (příčinu úmrtí). Rozhodující je i provedení pitvy: zjednodušeně lze říci, že nebyla-li provedena, uchovává se zdravotnická dokumentace po dobu 10 let, v případě provedení pitvy 150 let.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.5 Počet: 2 Nejlepší: 4 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Bezbolestná léčba zubního kazu
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Lifestylový magazín Mineralfit.cz zabaví celou rodinu. Dočtete se zde spoustu informací o zdraví, kráse, stylu, zdravém jídelníčku, zajímavostech ze světa, práci, bylinkách či vztazích mezi rodiči a dětmi.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies